Hållbarhet

Handelsbanken Fonder arbetar med hållbarhet, inklusive våra ETF:er, på tre huvudsakliga sätt. Vi väljer bort, vi väljer in och vi påverkar bolag genom dialog och aktivt ägande.

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är också att aktivt arbeta för att fler index med hållbarhetskriterier skapas. Läs mer om vårt arbete nedan.

Värdegrund

All vår förvaltning utgår från samma värdegrund, vilken sammanfattas i vår policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar. Det innebär att alla våra fonder väljer bort vissa kontroversiella verksamheter såsom förbjudna vapen och kärnvapen samt har en restriktiv hållning till kolutvinning och kolkraft. Fonderna tar även hänsyn till internationella normer och konventioner som bland annat omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt antikorruption. Handelsbanken Fonder är en del av Handelsbankenkoncernen och genom banken har vi åtagit oss ett antal frivilliga ramverk såsom FN-initiativet Global Compact och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Dessa initiativ och riktlinjer är vägledande för vårt arbete.

Läs mer om vår policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar här

Exkludering kontroversiella branscher

Vi erbjuder också fonder som redan från början väljer bort företag där huvudverksamheten finns inom kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen. Fonderna väljer även bort bolag som bryter mot internationella normer relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Följande ETF:er väljer bort enligt ovan:

-XACT Norden Högutdelande

-XACT Norden

-XACT Svenska Småbolag

-XACT Sverige

Läs mer här

Tvättmedel

Om risk:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring utanför Sverige.

Påverkan - Dialog

Dialog är en viktig metod för att bidra till en hållbar utveckling. Det gäller både proaktiva dialoger i syfte att uppmuntra företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete, och dialoger med företag där vi bedömer att de inte lever upp till de internationella normer och konventioner som vi värnar om.

Påverkansarbete utför vi främst tillsammans med andra kapitalägare och genom gemensamma branschinitiativ. Att samarbeta innebär en styrka och skickar tydliga signaler till bolagen att vi förväntar oss att frågorna tas på allvar. Utgångspunkten för dessa dialoger är ofta misstänkta eller bekräftade fall av kränkningar mot internationella normer och konventioner och fokuserar främst på FN-initiativet Global Compacts principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dialogerna kan också vara inriktade på speciella teman som till exempel palmolja, antibiotika eller klimat och förs inom ramen för våra internationella samarbeten, exempelvis PRI.

Påverkan - Ägarstyrning

En viktig del i vårt uppdrag som kapitalförvaltare är aktiv och ansvarsfull ägarstyrning i de bolag som vi investerar i. Utgångspunkten för vårt arbete utgörs av vår ägarstyrningspolicy.

Vi vill att de svenska företag vi investerar i ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för bolagsstyrning med en högre ambitionsnivå, samtidigt som den ger möjlighet till avsteg om dessa är motiverade. Utländska företag ska på motsvarande sätt följa relevant associationsrättslig lagstiftning och bör även följa eller förklara avsteg från de bolagskoder som gäller på de marknader där de är noterade.

Läs mer om vår policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar här

globala-malen-logga@3x

Svanenmärkta fonder

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och initierades av Nordiska ministerrådet för att vägleda konsumenter till ett bra val för miljön. Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan.

En Svanenmärkt fond innebär att:

 • Fonden och dess index måste uppfylla krav på att avstå från placeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska.

 • Fonden och dess index måste uppfylla krav på hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och därvid prioritera de bättre företagen.

 • Fondbolaget ska uppge vilka innehav som finns i fonden och årligen rapportera vilket hållbarhetsarbete som är utfört.

 • Fondbolaget uppmuntras att för fondens räkning verka för ett aktivt ägande och driva ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Svanenmärket på en fond innebär inte att alla företagen i fonden är hållbara eller utan problem och utmaningar. Svanens krav på fonden syftar till att, genom din investering i fonden, påverka marknader, branscher och företag i en mer hållbar riktning.

Läs mer på svanen.se/spararen

Våra Svanenmärkta fonder

Våra Svanenmärkta fonder följer index där alla obligatoriska krav avseende exluderingar och inkluderingar av bolag enligt Svanens kriterier är fastställda i indexmetodiken.

Fonderna/Index väljer bort bolag involverade i:

 • Kontroversiella vapen (0%)

 • Konventionella vapen och krigsmateriel (5%)

 • Fossila bränslen och uran (5%)

 • Oljesand (0%)

 • Tobaksproduktion (0%), distribution (5%)

 • Alkohol (5%)

 • Kommersiell spelverksamhet (5%)

 • Pornografiproduktion (0%), distribution (5%)

 • Cannabis (5%)

 • Kränkningar av internationella normer ex UN Global Compact

Fonderna/Index väljer in:

 • De bolag inom placeringsuniverset med högst hållbarhetsbetyg avseende miljö, sociala och bolagstyrningsfrågor.

 • Minst 50% av indexbolagen, mätt i totalt marknadsvärde av index, som bedöms vara ledande inom hållbarhet.

svan-bossa@3x

XACT Sverige (UCITS ETF)

Under 2018 blev XACT Sverige (UCITS ETF) världens första Svanenmärkta börshandlade indexfond. Fonden har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Läs mer om XACT Sverige här

XACT Norden (UCITS ETF)

2019 blev även XACT Norden (UCITS ETF) Svanenmärkt. Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Minst 75% av det totala marknadsvärdet i fonden måste vara investerad i bolag som har hållbarhetsbetyg ”Prime” enligt ISS Oekom Rating Methodology.

Läs mer om XACT Norden här

Hållbarhetsrapport Svanen

Läs mer i Hållbarhetsrapport Svanen:

Hållbarhetsrapport Svanen - XACT Norden

Hållbarhetsrapport Svanen - XACT Sverige

Svanen Sverige Svanen Norden

Globala Målen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål med 169 delmål med syfte att åstadkomma långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att bekämpa klimatförändringarna. Handelsbankens hållbarhetsråd har analyserat de 17 målen med tillhörande 169 delmål för att bestämma vilka av dem som vi ska fokusera på i vår verksamhet och hur vi kan integrera dem. Analysen har skett utifrån perspektiven påverkansgrad, både indirekt och direkt, identifierade risker och möjligheter samt utifrån bankens mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Resultatet av analysen innebär att vi fokuserar på följande sex mål:

 • Jämställdhet

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Hållbara städer och samhällen

 • Bekämpa klimatförändringarna

 • Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om Handelsbanken och Globala målen här

Initiativ och samarbeten

PRI

Principles for Responsible Investments, startades 2006 och är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som tillsammans med FN, UNEP Finance Initiative och Global Compact arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna 2009. PRI har mer än 3 500 anslutna medlemmar, från över 50 länder, och tillsammans förvaltar de kapital motsvarande cirka 100 biljoner USD.

Läs mer om PRI här

Global Compact

Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Läs mer om Global Compact här

Övriga initiativ och samarbeten

Läs mer om övriga initiativ och samarbeten här

sdg.er

Policy och dokument

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen lämnar överskådlig och enkel information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen.

Läs mer om XACT Sverige i Hållbarhetsprofilen här

Läs mer om XACT Norden i Hållbarhetsprofilen här