Hållbarhet

Handelsbanken Fonder arbetar med hållbarhet, inklusive våra ETF:er, på tre huvudsakliga sätt. Vi väljer bort, vi väljer in och vi påverkar bolag genom dialog och aktivt ägande.

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är också att aktivt arbeta för att fler index med hållbarhetskriterier skapas. Läs mer om vårt arbete nedan.

Värdegrund

All vår förvaltning utgår från samma värdegrund, vilken sammanfattas i vår policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar. Det innebär att alla våra fonder väljer bort vissa kontroversiella verksamheter såsom förbjudna vapen och kärnvapen samt har en restriktiv hållning till kolutvinning och kolkraft. Fonderna tar även hänsyn till internationella normer och konventioner som bland annat omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt antikorruption. Handelsbanken Fonder är en del av Handelsbankenkoncernen och genom banken har vi åtagit oss ett antal frivilliga ramverk såsom FN-initiativet Global Compact och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Dessa initiativ och riktlinjer är vägledande för vårt arbete.

Exkludering kontroversiella branscher

Vi erbjuder också fonder som redan från början väljer bort företag där huvudverksamheten finns inom kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen. Fonderna väljer även bort bolag som bryter mot internationella normer relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Följande ETF:er väljer bort enligt ovan:

-XACT Norden (UCITS ETF)

-XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

-XACT Obligation (UCITS ETF)

-XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

-XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

-XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

-XACT Sverige (UCITS ETF)

Om risk:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring utanför Sverige.

Påverkan - Dialog

Dialog är en viktig metod för att bidra till en hållbar utveckling. Det gäller både proaktiva dialoger i syfte att uppmuntra företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete, och dialoger med företag där vi bedömer att de inte lever upp till de internationella normer och konventioner som vi värnar om.

Påverkansarbete utför vi främst tillsammans med andra kapitalägare och genom gemensamma branschinitiativ. Att samarbeta innebär en styrka och skickar tydliga signaler till bolagen att vi förväntar oss att frågorna tas på allvar. Utgångspunkten för dessa dialoger är ofta misstänkta eller bekräftade fall av kränkningar mot internationella normer och konventioner och fokuserar främst på FN-initiativet Global Compacts principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dialogerna kan också vara inriktade på speciella teman som till exempel palmolja, antibiotika eller klimat och förs inom ramen för våra internationella samarbeten, exempelvis PRI.

Påverkan - Ägarstyrning

En viktig del i vårt uppdrag som kapitalförvaltare är aktiv och ansvarsfull ägarstyrning i de bolag som vi investerar i. Utgångspunkten för vårt arbete utgörs av vår ägarstyrningspolicy.

Vi vill att de svenska företag vi investerar i ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för bolagsstyrning med en högre ambitionsnivå, samtidigt som den ger möjlighet till avsteg om dessa är motiverade. Utländska företag ska på motsvarande sätt följa relevant associationsrättslig lagstiftning och bör även följa eller förklara avsteg från de bolagskoder som gäller på de marknader där de är noterade.

globala-malen-logga@3x

Globala Målen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål med 169 delmål med syfte att åstadkomma långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att bekämpa klimatförändringarna. Handelsbankens hållbarhetsråd har analyserat de 17 målen med tillhörande 169 delmål för att bestämma vilka av dem som vi ska fokusera på i vår verksamhet och hur vi kan integrera dem. Analysen har skett utifrån perspektiven påverkansgrad, både indirekt och direkt, identifierade risker och möjligheter samt utifrån bankens mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Resultatet av analysen innebär att vi fokuserar på följande sex mål:

  • Jämställdhet

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  • Hållbara städer och samhällen

  • Bekämpa klimatförändringarna

  • Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om Handelsbanken och Globala målen här

Initiativ och samarbeten

PRI

Principles for Responsible Investments, startades 2006 och är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som tillsammans med FN, UNEP Finance Initiative och Global Compact arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna 2009. PRI har mer än 3 500 anslutna medlemmar, från över 50 länder, och tillsammans förvaltar de kapital motsvarande cirka 100 biljoner USD.

Läs mer om PRI här

Global Compact

Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Läs mer om Global Compact här

Övriga initiativ och samarbeten

Läs mer om övriga initiativ och samarbeten här

sdg.er